ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ മിനിസ്ട്രി - ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം

ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ മിനിസ്ട്രി - ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം

കാലടി :Digital Media Ministry യില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി  12 ദിവസം താമസിച്ചുള്ള (Offline)  ഒരു ട്രെയിനിംഗ് പ്രോഗ്രാം Redsmedia Team നടത്തുന്നു. കാലടി - ആലുവ റൂട്ടിലുള്ള CSN സിസ്റ്റേഴ്‌സ് നടത്തുന്ന 'ജീവന' എന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ വെച്ചാണ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുന്നത് . ഇതൊരു Advanced Course ആയതു കൊണ്ടുതന്നെ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് മീഡിയ മേഖലയില്‍ അടിസ്ഥാനപരമായ അറിവുണ്ടായിരിക്കണം. പ്രധാനമായും, ക്യാമറ, എഡിറ്റിംഗ്, ഡയറക്ഷന്‍ എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആകെ  25 സീറ്റുകള്‍ ആണുള്ളത്. (സിസ്റ്റേഴ്‌സിനായി 20 സീറ്റുകളും വൈദികര്‍ക്ക് 5 സീറ്റുകളുമാണുള്ളത്).
Editing പഠിക്കുന്നവര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധമായും Editing Cofifiguration ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. താത്പര്യമുളളവര്‍ താഴെതന്നിരിക്കുന്ന ഫോണ്‍ നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പു വരുത്തുക. മെയ്‌ 1മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന കോഴ്സ് മെയ്‌ 14വൈകുന്നേരം ആണ് സമാപിക്കുന്നത്.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 
Fr. Sijo Thaliyath, CSsR: 9947531583, 9446651583
Email: redsmediacssr@gmail.com