പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി 'റെയിൻബോ - 2021'

പ്രളയബാധിതർക്ക് കൈത്താങ്ങായി കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി 'റെയിൻബോ - 2021'

കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി: 'റെയിൻബോ - 2021' സഹായ പദ്ധതിക്ക് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപതയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമായി. ഉരുൾപൊട്ടലും, മിന്നൽ പ്രളയവും മൂലം തലമുറകളുടെ അധ്വാനവും സമ്പാദ്യവും ഒഴുകിപ്പോയ കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനും പുനർനിർമ്മാണത്തിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ളതാണ് പദ്ധതി.

വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് പുനരധിവാസത്തിനും അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടത്താനുമുള്ള സഹായം, നഷ്ടങ്ങളുണ്ടായവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തിക്കാൻ വിവിധ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ  ഈ  പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

രൂപതയുടെയും ഇടവകകളുടെയും സ്ഥലങ്ങളിൽ അനുയോജ്യമായവ കണ്ടെത്തിയും, സുമനസുകൾ സംഭാവനയായി നൽകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചും പുനരധിവാസ ഭവനനിർമ്മാണ പദ്ധതിക്കായി രൂപത ഒരു ഭൂനിധി രൂപീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വീട് പൂർണ്ണമായും നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറായി വരുന്നു.  പുനരധിവാസ പദ്ധതികളുടെ രൂപരേഖ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി രൂപത ബിഷപ്പ് മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ സമ്മേളനത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് ആശ്വാസവും സഹായവുമായി രൂപതയിലെ സന്യാസ സമൂഹങ്ങളും, അത്മായ സംഘടനകളും, ഇടവകകളും, സ്ഥാപനങ്ങളും, സുമനസുകളായ വ്യക്തികളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.  

അടിയന്തിര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ രൂപത വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന ഭവന നിർമ്മാണ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിൽ സ്ഥലം, സാമഗ്രികൾ, സാമ്പത്തികം, ഉൾപ്പെടെ നൽകി സഹകരിക്കണമെന്ന് വിശ്വാസി സമൂഹത്തോട് മാർ ജോസ് പുളിക്കൽ ആഹ്വാനം ചെയ്തു.