ശ്രവിക്കാൻ പഠിക്കുക: ലോക ആശയവിനിമയദിനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ 

ശ്രവിക്കാൻ പഠിക്കുക: ലോക ആശയവിനിമയദിനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ 

ശ്രവിക്കാൻ പഠിക്കുക: ലോക ആശയവിനിമയദിനത്തിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പാ 

റോം: 2022-ൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന 56-ാമത് ലോക ആശയവിനിമയ ദിനത്തിന്റെ പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആഗോള സാമൂഹ്യമാധ്യമ ദിനത്തിന്റെ 56 മത് ആഘോഷമാണ് 2022ൽ നടക്കുന്നത്. പോൾ ആറാമൻ പാപ്പ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ സൂനഹദോസിന് ശേഷം 1967ലാണ് ആദ്യ ആഗോള സാമൂഹികമാധ്യമ ദിനം ആഘോഷിച്ച് തുടങ്ങിത്. ഈ വർഷത്തെ ചർച്ചാവിഷയമായി "ലിസൺ' അഥവാ 'കേൾക്കുക' എന്ന ഒരു വാക്കാണ് പാപ്പ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിയുന്നത്. പാപ്പ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ശ്രമിക്കാനായി കേൾക്കാൻ പഠിക്കാം എന്നാണ് ഇതെപറ്റി ഫ്രാൻസിന് പാപ്പ പറഞ്ഞത്. യേശു തന്റെ പരസ്യജീവിത കാലഘട്ടത്തിലും അതിന് ശേഷവും കേൾക്കുന്നവനായിരുന്നു. ഈ കോറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ കേൾക്കാൻ നമുക്ക് നാം പരിശീലിക്കണം എന്നും പാപ്പ പറഞ്ഞു.