ദൈവകരുണയെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട PDM Clerical Pious Union, PDM Monastery ആയി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 

ദൈവകരുണയെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട PDM Clerical Pious Union, PDM Monastery ആയി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 

ദൈവകരുണയെ പ്രഘോഷിക്കുവാൻ ദൈവത്താൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട PDM Clerical Pious Union, PDM Monastery ആയി ഉയർത്തപ്പെട്ടു. 

അട്ടപ്പാടി:  Clerical Pious Union ആയിരുന്ന  Preachers of Divine Mercy - PDMനെ മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് പിതാവ് PDM Monastery ആയി ഉയർത്തി. സീറോ മലബാർ സഭ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിന്റെ അനുവാദത്തോടും അനുഗ്രഹങ്ങളോടും കൂടെയാണ്  2021 മെയ് 30ന