ശതാബ്ദി വര്‍ഷത്തില്‍ 11 വൈദിക വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നിത്യവ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തി

ശതാബ്ദി വര്‍ഷത്തില്‍ 11 വൈദിക വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നിത്യവ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തി

കോട്ടയം: 1921 നവംബറില്‍ അഭിവന്ദ്യ മാര്‍ അലക്സാണ്ടര്‍ ചൂളപ്പറമ്പില്‍ പിതാവിനാല്‍ സ്ഥാപിതമായ തിരുഹൃദയദാസ സമൂഹത്തിന്‍റെ (OSH) ശതാബ്ദി വര്‍ഷത്തില്‍ 11 വൈദികവിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ നിത്യവ്രതവാഗ്ദാനവും 6 വൈദികവിദ്യാര്‍ഥികളുടെ തിരുസഭാ വസ്ത്രസ്വീകരണവും രണ്ട് വൈദിക വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ അനിത്യവ്രതവാഗ്ദാനവും നടത്തി.  മുഖ്യകാര്‍മികത്വം വഹിച