പുതിയ ദൗത്യവുമായി യുവ വൈദികർ പഞ്ചാബ് മിഷനിലേക്ക്

പുതിയ ദൗത്യവുമായി യുവ വൈദികർ പഞ്ചാബ് മിഷനിലേക്ക്

പുതിയ ദൗത്യവുമായി യുവ വൈദികർ പഞ്ചാബ് മിഷനിലേക്ക്

പഞ്ചാബ്:  എം എസ് പി വൈദിക സമൂഹത്തിലെ മൂന്ന് യുവ വൈദീകർ ഫരീദാബാദ് രൂപതയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള പഞ്ചാബ് മിഷനിലെ സേവനത്തിനായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു. ഫാ. എബിൻ കവുംങ്ങുംപാറയിൽ, 
ഫാ. റോണി വെച്ചുപറമ്പിൽ, ഫാ. എബിൻ ഇറപുറത്ത് എന്നീ വൈദികരാണ് പുതിയ മിഷൻ ദൗത്യവുമായി പഞ്ചാബിൽ എത്തിയത്. ഒന്നര മാസത്തെ പഞ്ചാബി ഭാഷ പഠനത്തിനു ശേഷം വിവിധ മിഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് ഇവർ നിയമിതരായി. സിറോ മലബാർ ക്രമത്തിൽ പഞ്ചാബി ഭാഷയിലാണ് ഇവർ വിശുദ്ധ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത്.

 പഞ്ചാബിൽ പുതിയതായി തുടങ്ങിയ സുനാം എന്ന മിഷൻ