ഡോമിനിക്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്ന്റെ പുതിയ കോൺവെന്റിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ്

ഡോമിനിക്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്ന്റെ പുതിയ കോൺവെന്റിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ്

ഡോമിനിക്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്ന്റെ പുതിയ കോൺവെന്റിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ്

പാലക്കാട്‌ ഈസ്റ്റ്‌ വെണ്ണക്കരയിൽ ആരംഭിച്ച ഡോമിനിക്കൻ സിസ്റ്റേഴ്സ്ന്റെ പുതിയ കോൺവെന്റിന്റെ വെഞ്ചിരിപ്പ് രൂപതധ്യക്ഷൻ മാർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് പിതാവ് നിർവഹിക്കുന്നു