പാലാ രൂപതയുടെ പിന്നാലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി  കൈകോര്‍ത്ത് ഇടുക്കി രൂപതയിലെ സ്കൂളുകള്‍

കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി  കൈകോര്‍ത്ത് ഇടുക്കി രൂപതയിലെ സ്കൂളുകള്‍

പാലാ രൂപതയുടെ പിന്നാലെ കുടുംബങ്ങള്‍ക്കായി  കൈകോര്‍ത്ത് ഇടുക്കി രൂപതയിലെ സ്കൂളുകള്‍