എഫ്.എസ്.ഡി കോൺഗ്രിഗേഷൻ

എഫ്.എസ്.ഡി കോൺഗ്രിഗേഷൻ

എഫ്.എസ്.ഡി കോൺഗ്രിഗേഷൻ

തേനിയിലെ കോവിഡ് കെയര്‍ സെന്‍ററില്‍ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന എഫ്.എസ്.ഡി സഹോദരിമാര്‍